Tietosuojaseloste

Rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi
Kuntokeskus Verden jäsenrekisteri

2 Rekisterin pitäjä 
Kuntokeskus Verde Oy
Y-tunnus: 1864854-2
Työpajatie 21
06150 Porvoo
Puh: 019 534 0700

3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Marja Leino
Työpajatie 21
06150 Porvoo
marja.leino@kuntokeskusverde.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Kuntokeskus Verden asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Kuntokeskus Verden välillä.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus

5a Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaiden yksilöintitiedot
    • nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
  • Maksureskontra
  • Loki kuntosalikäynneistä

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Kuntokeskus Liikun ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät

  • Polar Electron Club Management

6 Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakas itse
  • Kuntokeskus Verden kulunvalvontajärjestelmä
  • Kuntokeskus Verden perintätoimisto

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Polar Electron Club Management järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Kuntokeskus Verden laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.

Poikkeus 1: Mikäli Kuntokeskus Verden on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Kuntokeskus Verden jäsenmaksun tai osan siitä, on Kuntokeskus Verdellä oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.

Poikkeus 2: Mikäli Kuntokeskus Verdem jäsen on pyytänyt Kuntokeskus Verdeltä joko suullisesti tai kirjallisesti personal trainerin yhteydenottoa, on Kuntokeskus Verdellä oikeus välittää kyseisen jäsenen sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle personal trainer -yrittäjälle yhteydenoton mahdollistamaksi.

8 Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Kuntokeskus Verden henkilökunnalla.

B. Sähköinen aineisto

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.

Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

10 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen info@verde.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen info@verde.fi.

12 Evästeet

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.